När attitydförändringar diskuteras påpekas betydelsen av att börja tidigt, redan i skolan. Få skolmänniskor deltar på Kraftsamlingskonferenserna. I Kalix har man arbetat med att sprida information om Kraftsamling bland elever, lärare och annan skolpersonal i den egna kommunen. Tanken är att fler elever och lärare från Kalix ska delta i Kraftsamling i februari 2013 för att på plats och ställe göra sina röster hörda.

Status:

Samtliga rektorer och barn- och utbildningsförvaltningens chef har muntligen och via e-post vid flertalet tillfällen informerats om Kraftsamling och i sin tur ombetts uppmuntra till deltagande från fler elever och pedagoger på högstadie- och gymnasieskolorna i kommunen.

Arbetet med att sprida information har även skett på andra typer av möten där elever och/eller pedagoger medverkat och genom att rent allmänt försöka stimulera och prata inspirerande om Kraftsamling.

Arbetet har resulterat i att målet om "en busslast med skolfolk fån Kalix" har nåtts under februarikonferensen.

Denna kampanj är i första hand avsedd att få fler deltagare till Kraftsamling i februari 2013 men kan givetvis tas upp - både i Kalix och i andra kommuner - till kommande konferenser under 2013, 2014 och 2015.

Oavsett i vilken utsträckning skolfolket deltar på konferenser eller ej, så är det viktigt att ha dialog med skolan kring kraftsamlingsfrågorna, dvs hitta samarbeten. Ta kontakt. Det hjälper inte att tänka att "nånannan" (t ex skolan) borde uppfylla det ena eller det andra. Kraftsamlingsfrågor som attityder, de unga, bilden av Norrbotten, mångfald och befolkningsutveckling, mm, är i de flesta fall frågor som kan förebyggas i skolåren, i många fall är skolan ett bra sätt att nå våra ungdomar.