Skyltar

Det behövs ökad samverkan för att få större kraft i jämställdhetsarbetet. Idag finns ingen samlad bild av jämställdhetsarbetet i länet då det är många olika aktörer med sina egna lokala och regionala jämställdhetsplaner. Därför föreslås att det görs en kartläggning av läget för jämställdhet i Norrbotten – med målet att få till en regional handlingsplan för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i planerandet och genomförandet av allt tillväxtarbete för en jämn fördelning av makt och resurser.

Status:

Det pågår en hel del arbete i länet för att nå en gemensam jämställdhetsstrategi. Winnet Norrbotten arrangerat träffar för ledande kvinnliga politiker i länet, tjänstemän och sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen där olika frågor kring jämställdhet har diskuterats samt på vilket sätt frågan kan lyftas inom politiken och i länet för att försöka kraftsamla till ett konkret regionalt sammanhållet och strategiskt jämställdhetsarbete.

Kommunförbundet i Norrbotten har antagit en motion att samtliga kommuner ska CEMR - certifiera sig, ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektiv i politik och verksamhet.

Arbetet med att implementera deklarationen pågår i en del kommuner och i andra påbörjas arbetet ht 2013 - vt 2014.

Det är viktigt att synliggöra kvinnors villkor i det regionala tillväxtarbetet. Winnet Norrbotten har tillsammans med Luleå tekniska universitet tagit fram två rapporter:

  • "Företagande i Norrbotten och Tillgång till offentlig finansiering - är genus en faktor" som belyser frågan angående det företagsstöd som Länsstyrelsen, ALMI samt Landstinget beviljat. Den undersökning som har genomförts konstaterade att fördelningen av företagsstöd gynnade de manliga företagarna.
  • "Strategier och brandväggar i karriärsavancemang - dimensioner av kvinnors chefskarriärer i Norrbotten" som belyser karriärmönster och strukturer kopplat till genus för kvinnor i chefspositioner i Norrbotten

Handlingsplanen för regional jämställd tillväxt i Norrbotten är framtagen och den ska systematiskt följas upp och utvecklas för att vara ett levande dokument. Den samt övriga aktiviteter är en del i arbetet med en gemensam jämställdhetsstrategi i länet som Länsstyrelsen ansvarar för och ska arbetas fram tillsammans med länets aktörer.