rundabordssamtal2

Hur kan det offentliga och idéburna samverka för ökad integration?

Status:

I februari 2013 genomförde HSSL Norrbotten en integrationskonferens tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten. Till konferensen inbjöds andra organisationer för att berätta om regionala och lokala goda exempel på vad som görs för att förbättra integrationen. En slutsats efter konferensen är att människors engagemang i olika organisationer bidrar till ökad integration, viljan att utveckla arbetet är stort. Länsstyrelsen har utvecklat integrationsöverenskommelsearbetet genom att ta initiativ till en arbetsgrupp där fler organisationer har inbjudits att delta. Lokala föreningar har även deltagit vid nationella träffar med bl a jordbruksverket för att diskutera hur lokalsamhället kan bidra till ökad integration kommande strukturfonds period.

I lokalsamhället finns goda exempel på hur man bidrar till ökad integration. I Gunnarsbyn, som ligger i Bodens kommun, har de exempelvis jobbat förstudien "Hur kan utrikesfödda med beviljat uppehållstillstånd vilja flytta ut på landsbygden". Resultat visade att det finns mycket goda förutsättningar till det. Projektägaren till förstudein- Råneälvdalsrådet i Gunnarsby ekonomisk förening - har förankrat idén i lokalsamhället, träffat familjer, föreningar, kyrkan, näringslivet, kommunen, förskola och skola. De har undersökt bostadssituationen i området som visar att det finns möjlighet för målgruppen att finna bostad, hyra lägenhet eller en villa. Vidare har de tittat på målgruppens behov angående frågor som utbildning, arbete och kommunikationer. Där är ett nära samarbete med kommunen, arbetsförmedlingen och lokala samhället väldigt viktigt. Servicepunkten i Gunnarsbyn tror föreningen blir en knutpunkt för målgruppen vad gäller distansstudier, kontakt, med myndigheter och boendefrågor. Kommunikationer mellan bygd och centralort en annan viktig fråga som belysts i förstudien. Tanken är att söka ett verkställande projekt som tar fram ett koncept som lockar målgruppen att flytta till bygden.