tomater

Hur ser LRF:s medlemmar på möjligheterna att ta emot praktikanter i sin verksamhet? Förslaget går ut på att inventera behovet av praktikplatser inom LRF:s område på kort och lång sikt och att samtidigt se hur det behovet kan matchas med ökad mångfald och integration. Behovsinventering sker bland medlemmar och i samverkan med Grans, Arbetsförmedlingen och LRF.

LRF Norrbotten har kontaktat Hushållningssällskapet för att få en klarare bild av vilka projektinsatser som genomförts och är på gång inom mångfalds- och integrationsområdet riktat till de gröna näringarna. Hushållningssällskapet avslutade vid årsskiftet 2012 ett lyckat tvåårigt integrationsprojekt, "Grön plattform" och har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Grans Naturbruksgymnasium tagit initiativ till ett fortsättningsprojekt med inriktning integration.

Status:

Mellan den 14 och 27 augusti 2012 genomförde LRF Norrbotten en webbenkätundersökning bland sina medlemmar angående praktikplatser som även kan ses som en behovsinventering. Resultatsammanställningen har överlämnats till Hushållningssällskapet för eventuell vidare bearbetning och nyttjande av underlaget.

Webbundersökningen föregicks av en e-post som skickades till de 1.266 (av cirka 4.200) medlemmar som LRF Norrbotten har e-postadresser till. I e-posten hänvisades till undersökningen på webben tillsammans med en uppmaning till medlemmarna att delta.

74 godkända svar kom in, vilket vid en första anblick kan upplevas som ett lågt antal. Troligen har dock fler än en person per hushåll engagerat sig i frågeställningarna och uppskattningsvis har 250 LRF-medlemmar över hela länet nåtts.

Utifrån de 74 godkända svaren går det att utläsa flera positiva signaler, bland annat att 37 % kan tänka sig att arrendera ut mark till potentiella odlare/producenter och att 19 % kan erbjuda praktikplats på sin gård eller i sin verksamhet. Det största kompetensbehovet och kunskapskraven är kopplade till skogsbruk, röjning, traktor- eller maskintjänster och kan praktikanterna visa intresse och god arbetsvilja är möjligheterna goda att få praktikplats.

För att underlätta möjligheterna att ta emot praktikanter och på sikt anställa önskas någon form av anställnings- eller utbildningsstöd. Nästan hälften av dem som har svarat på webbenkäten är i åldern 51-70 år. Tio personer/företagare har begärt att få bli kontaktade. Resultatet av webbenkäten har presenterats i tidningen Land Lantbruk som går ut till 170.000 LRF-medlemmar i hela Sverige.

Eftersom Hushållningssällskapet redan har påbörjat arbetet kring dessa frågor har resultatet överlämnats till dem som ett led i deras fortsatta arbete med integration.

För LRF:s del är därmed uppdraget slutfört för denna gång.