Unga -vid -buss

Önskemålet är att ambitionsnivån höjs och att parternas åtaganden blir tydligare och mer handfast om vad länet ska göra tillsammans för att nå målen.

Under våren 2013 ska den regionala överenskommelsen som gäller samverkan för nyanlända invandrares etablering revideras. Önskemålen om att överenskommelsen ska vara mer handfast och tydlig är många och samstämmiga.

Status:

Samtal med landshövding och berörda avdelnings- och enhetschefer vid länsstyrelsen har genomförts och även det regionala nätverket för integration har diskuterat överenskommelsen och den kommande revideringen.

Aktörerna i det regionala nätverket är helt på det klara med att det behövs en "nytändning" för att föra integrationsarbetet framåt. Landshövdingen har gett ett uppdrag till tjänstemän på länsstyrelsen som är kopplat till mångfald och där integration är en del. Syftet är att bidra till måluppfyllelsen i den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

"Mångfald handlar om att människor med ursprung i olika etniska och kulturella miljöer berikar det omgivande samhället - inte minst om deras erfarenheter och förmågor bejakas, snarare än marginaliseras. Norrbotten ska ta vara på möjligheterna som en växande mångfald erbjuder", står det exempelvis i RUS.

Ett framtida scenario kan vara att det regionala samarbetet för integration kan ingå i redan befintliga strukturer i regionen, exempelvis partnerskap eller liknande.

Migrationsverket har uppemot 3.000 platser i Norrbotten. Dessutom har länet, via länsstyrelsen, ett ansvar att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd. 2012 fanns det 435 platser, 2013 kommer behovet att vara cirka 1.100 platser.

Arbetet inför en revidering av överenskommelsen går vidare under första halvåret 2013.