Skadespelaredansar

Norrbottensteatern startar Ung scen i norr för att koppla betydelsen av kultur till den regionala utvecklingen.

Status:

Under våren 2013 genomfördes en förstudie för att undersöka teaterns infrastruktur för unga i länet. Förstudien syftade till attsynliggöra vilka behov som finns för att utveckla barn och ungasmöjlighet till inflytande och delaktighet inom området. Förstudien genomfördes genom kontakt med ledande organisationer, verk-samheter, utbildningar och konferenser som på olika sätt arbetar med eller lyfter fram barn och ungas situation i sitt arbete medscenkonst. Regionalt har samtal förts med Kulturskolor, Amatör-teaterföreningar och civilsamhället för att lyssna av de behov och önskemål som finns.

Ung Scen Norrs (USN) vision är att bli ett nav för ungdomsteater i Norrbotten för att arbeta för samverkan mellan civilsamhälle, institution och näringsliv samt att vara en pedagogisk resurs för unga och dess ledare i länet genom att utveckla, stödja och inspirera.

Den demografiska utvecklingen är negativ och unga människor väljer att flytta från länet alt. väljer att inte flytta till eller tillbaka till Norrbotten. Bilden av Norrbotten behöver breddas, bli mindre könsmärkt och mer inkluderande. Kultur har förmågan att överbrygga olikheter. Deltagande i, och nyttjande av kultur, främjar individuell utveckling och därmed även regional utveckling. Kultur har visat sig vara en viktig faktor för val av studie- och bostadsort.

Konst föder empati, kreativitet och kan bryta de normer i samhället som bygger rädsla. Inom ramen för projektet ges möjlig-heter till minskad främlingsfientlighet, ökad jämställdhet, nya verktyg för skolan att använda i undervisningen, fler unga utövare och konstnärer, fler fria grupper inom scenkonsten, högre kvalitet på föreställningar för barn och unga samt att Norrbotten får en professionell barn- och ungdomsteater som kan mäta sig med redan befintliga aktörer.

Projektet har gått vidare in i en finansierings fas för att undersöka möjligheterna till ett genomförande med start våren 2015. Flera samverkanspartners som b.la studieförbund, LTU, Rädda Barnen och andra aktörer i civilsamhället har knutits till projektet. USN riktar sig till barn och unga i Norrbotten enligt tesen att teatern behöver en motsvarighet till idrottens arbete med ungdomar. Det handlar om att stärka barn och ungas möjligheter till varierad scenkonst, både professionell och via eget skapande. Genom USN vill projektet öka ungas inflytande och delaktighet i den scenkonst som skapad för att bättre ge röst åt deras situation i Norrbotten.

Projektet beviljades medel i landstingets utlysning "Riktade medel för unga, mångfald och integration".