Tillväxrad -maj -2012

Tillväxtrådet träffas mellan konferenserna för att välja vilka förslag från rundabordssamtalen som kraftsamlingsprocessen ska fortsätta att driva samt hur de ska drivas.

Vid den första konferensen 8 juni 2011 fick deltagarna frågan: Vilka frågor behöver länet arbeta mer med för att skapa befolkningstillväxt?

Svaren blev integration, jämställdhet, mångfald, unga och självbild och stolthet. Dessa områden har sedan varit genomgående teman i de kraftsamlingskonferenser som genomförts i länet.

Den andra konferensen 14 februari 2012 ställdes frågorna Vad kan du och din verksamhet gör när det gäller de utpekade områden samt vad som behövs för att göra det. De tankar och idéer som framkom formulerades som uppdrag som sedan Tillväxtrådet arbetade vidare med.

Vid den tredje konferensen 11 september 2012 handlade rundabordssamtalen om attityder kring integration, jämställdhet, mångfald, unga och självbild och stolthet samt vilka åtgärder som krävs för att främja och motverka attityder.

Fokus för den fjärde konferensen 12 februari 2013 var hur deltagarna vill att det ska se ut i Norrbotten år 2030 och vad som behövs för att komma dit, vad krävs av dem som enskilda personer och av samhället i stort.

Vid den femte konferensen, 19 september 2013, var syftet med samtalen att sätta igång målbilder kring hur vi vill att Norrbotten ska se ut 2030: Vilken plats vill vi att unga ska ha i Norrbotten 2013? Vad krävs av dig för att vi ska nå tid? Vad krävs av samhället för att vi ska kunna nå dit?

För varje område - integration, jämställdhet, mångfald och unga - redovisas ledord för Norrbotten 2030 och vad som behöver göras. Listan över vad som kan och behöver göras har fyllts på efter varje konferens. Detta har sedan varit inspel till tillväxtrådet - som består av rundabordsordföranden - och legat till grund för diskussioner och aktiviteter som kommit ut från Kraftsamling.