Om processen

Kraftsamling 2011-2015 är en bred insamling av värdefulla tankar och idéer - en satsning som samlar in tankar, åsikter och idéer om vad som är viktigt för länets utveckling. Här bestämmer vi oss gemensamt för vilka frågor som är viktigast att lösa i en nära framtid eller på lång sikt. Resultatet och innehåll bestäms av engagemanget hos de enskilda människorna som deltar.

Den 8 juni  2011 startade Kraftsamling 2011-2015

Processen startade med ett första möte den 8 juni 2011 på Kulturens Hus i Luleå. Då samlades 350 personer som var engagerade och intresserade av länets utveckling. Under dagen varvades samtal från scenen med ordförandeledda samtal runt lunch- och fikabord. Uppdraget för rundabordssamtalen att svara på vilka områden länet behöver arbeta med för att skapa befolkningstillväxt. Svaret blev - mångfald & integration, unga, jämställdhet samt självbild & stolthet. Dessa områden har sedan varit genomgående teman i de kraftsamlingskonferenser som genomförts i länet.

Tillväxtrådet träffas sedan mellan konferenserna för att välja vilka förslag från rundabordssamtalen som kraftsamlingsprocessen ska fortsätta att driva samt hur de ska drivas.

Den andra konferensen 14 februari 2012 ställdes frågorna Vad kan du och din verksamhet gör när det gäller de utpekade områden samt vad som behövs för att göra det. De tankar och idéer som framkom formulerades som uppdrag som sedan Tillväxtrådet arbetade vidare med.

Vid den tredje konferensen 11 september 2012 handlade rundabordssamtalen om attityder kring integration, jämställdhet, mångfald, unga och självbild och stolthet samt vilka åtgärder som krävs för att främja och motverka attityder.

Fokus för den fjärde konferensen 12 februari 2013 var hur deltagarna vill att det ska se ut i Norrbotten år 2030 och vad som behövs för att komma dit, vad krävs av dem som enskilda personer och av samhället i stort.

Vid den femte konferensen, 19 september 2013, var syftet med samtalen att sätta igång målbilder kring hur vi vill att Norrbotten ska se ut 2030: Vilken plats vill vi att unga ska ha i Norrbotten 2013? Vad krävs av dig för att vi ska nå tid? Vad krävs av samhället för att vi ska kunna nå dit?

För varje område - integration, jämställdhet, mångfald och unga - redovisas ledord för Norrbotten 2030 och vad som behöver göras. Listan över vad som kan och behöver göras har fyllts på efter varje konferens. Detta har sedan varit inspel till tillväxtrådet - som består av rundabordsordföranden - och legat till grund för diskussioner och aktiviteter som kommit ut från Kraftsamling.

Läs mer om konferenserna här

Alla är välkomna

Alla som vill att Norrbotten ska växa är inbjudna att delta i processen Kraftsamling 2011-2015. Den har startat på landstingets initiativ men innehållet och resultatet bestäms av engagemanget hos de enskilda människor som deltar. 

Norrbottens läns landsting beslutade 29 sepbember 2011 om att driva Kraftsamling 2011-2015, läs beslutet här.