Banner

Nedan presenterar vi de workshops som du kan välja den 10 februari 2015.

Ingen kommer undan politiken!

Samhällsutvecklingen ställer nya, högre och allt komplexare krav på framtidens förtroendevalda. Men vilka krav kan- och ska medborgarna ställa? Är medborgarnas krav ett hinder eller en förutsättning för att kunna göra skillnad?

Kraftsamlings deltagare tycker att unga människors röster och perspektiv saknas i beslutande sammanhang. Medelåldern bland Norrbottens politiker är hög och flera unga väljer att kliva av sina politiska uppdrag. Mot den bakgrunden initierades Politikerakademin för att förbereda och stärka unga politiker i Norrbotten inför politiska förtroendeuppdrag.

Under Reglabs workshop erbjuds deltagarna ett smakprov av kluriga dilemman och värderingsövningar från Politikerakademin, samt en efterföljande diskussion om vilka krav som egentligen ställs på framtidens förtroendevalda. Hur får vi fler unga att vilja engagera sig och ta sig an svåra och krävande politiska uppdrag?
Arrangör: Reglab Sverige - forum för lärande om regional utveckling.

 

Hands on - Kyrkan gör skillnad

Svenska Kyrkan uppmärksammar, påverkar, samarbetar och gör konkret skillnad för utsatta människor. Du får veta mer om hur vi gör nu och tillsammans diskuterar vi framtiden. Under kreativa former skapar vi en mötesplats kring gemensamma utmaningar.

Svenska Kyrkan har stor erfarenhet av att arbeta med människor i utsatthet. Under senare år har vi genomfört flera uppmärksammade projekt som haft positiv inverkan för såväl deltagare som för kyrkans verksamheter. Vi bjuder in till en workshop där vi visar exempel på detta men framförallt där vi under kreativa former samtalar och tillsammans väcker idéer kring de gemensamma utmaningarna i samhället.
Arrangör: Svenska kyrkan, Luleå stift

 

Hot eller Tillgång?

Ses muslimer som ett hot eller som en tillgång?

Ses muslimska civilsamhället som monolitiskt och statiskt eller som mångfaldigt och dynamiskt?

Ses muslimer som underlägsna eller som jämställda?

Ses muslimer som en aggressiv fiende eller som samarbetspart?

Ses anti-muslimskt tal som naturligt eller som problematiskt?

Dessa frågor och mycket mer kommer vi diskutera under vår workshop. Workshopen handlar om just hot eller tillgång. Hur ser vi på det Norrbottniska samhället i framtiden? Ser vi på den med hopp? Och hur ska vi arbeta mot rasism och islamofobi för att känna hopp inför framtiden?
Arrangör: Projektet MIO- Mångfald, Islamofobi, Organisering

 

Djärva mål för ett inkluderande Norrbotten

RFSL och ett par andra hbtq-vänliga organisationer i Norrbotten lyfter och diskuterar frågor om hbtq, normkritik och mångfald i Norrbotten. Först ett kort, peppigt föredrag om förändringsarbete som drivits i regionen. Därefter delas deltagarna in i grupper och diskuterar: Vilka normkritiska framgångar skryter vi om i Norrbotten 2020? Vilket var mitt första steg till förändring? På vilket sätt kan vi öka individens intresse att delta? Efter gruppdiskussionerna samlas alla och diskuterar i helgrupp. Vem har de djärvaste målen? Vilka vill vara med och förändra regionen ytterligare, till en ännu bättre, tryggare och mer inkluderande plats? Vi siktar framåt och vill inspirera så många som möjligt att delta i arbetet med att förändra Norrbotten.
Arrangör: RFSL Luleå och norra Norrbottens län

 

Ungas inflytande i utveckling av samhället

Norrbottens unga upplever att de saknar inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen. Etablerade vuxna och makthavare undrar varför unga inte engagerar sig. Ett demokratiunderskott uppstår i glappet mellan vuxna och unga. Vi riskerar att gå miste om ungas resurser och kompetenser. NyTänk och Ung i Tornedalen främjar regionalt arbete med ungas delaktighet och inflytande. I workshoppen tar vi tillsammans fram konkreta förslag för hur man kan arbeta i Norrbotten med ungas delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Fokus ligger på kreativt tänkande och skapande. Syftet är dels att ge deltagarna möjlighet att komma med konkreta förslag, och dels att lägga en grund för regionalt samarbete. Resultatet sammanfattas och distribueras för överblick och fortsatt tankearbete.
Arrangör: Ung i Tornedalen och NyTänk

 

Integration? Lär av landsbygden

Norrbottens landsbygd präglas av öppenhet och mångfald. Vi vill visa solidaritet och välkomnar den resurs som nya svenskar innebär för våra bygder.
Workshopen kommer att beröra följande frågeställningar:

Vad behövs för en lyckad integrationsprocess på landsbygden?
Vad kan människor, föreningar och företag på orten erbjuda tillsammans med kommunen?
Hur involveras hela lokalsamhället?
Hur kan vi tillsammans med myndigheter hitta resurser till lokalsamhället för att skapa bästa möjliga förutsättningar?
Går det att lösa behov av bostad, arbete, service, kollektivtrafik och annat?

Du får också goda exempel på lyckade integrationsprocesser.
Arrangör: Hela Sverige Ska Leva Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten

 

Vad kan du göra?

En workshop för de som vill få konkreta förslag och tips på vad den enskilde kan göra, ensam eller tillsammans med andra, som privatperson, medarbetare eller verksamhetsansvarig, för att bidra till ökad jämställdhet och mångfald. Workshopen kommer att ta upp Barnboksprojektet (www.gebarnbok.nu) och tre andra exempel på konkret jämställdhets- och mångfaldsarbete. Vi berättar om reklambilden som manade till en action och om enhetschefen som började räkna minuter och dagar och hur det påverkade verksamheten på kvinnodominerande arbetsplatser i en kommun. Deltagarna på workshopen inbjuds till att berätta om sina egna erfarenheter och förslag på hur vi tillsammans kan förändra i vardagen, på fritiden och kanske till och med på vägen till och från våra arbeten. Utgångspunkten är att det personliga engagemanget är ovärderligt för det demokratiska projektet.
Arrangör: JÄMSA AB

 

Allt kan börja med en låda… Machofabriken

Teater Scratch har turnerat i Norrbotten med föreställningen Broderskap av David Vikgren. Föreställningens målgrupp var elever och lärare från åk. 9 och uppåt. Efter varje föreställning höll Teater Scratch workshop utifrån Machofabrikens material i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbotten. Det ledde till samtal med publiken om hur sociala normer för manlighet kan ifrågasättas och förändras. Vi utgick från den gemensamma teaterupplevelsen och med hjälp av interaktiva övningarna skapades utrymme för att reflektera och pröva nya sätt att förhålla sig och agera, både i relation till andra, sig själv och till samhället i stort. Machofabriken är en verksamhet som ägs och drivs gemensamt av Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Män för Jämställdhet
Arrangör: Teater Scratch

 

Ensam är inte stark. Samverkan för framgång och hälsa!

Ensam är inte stark. Positiv kraft skapas när idrotten, myndigheter, företag och andra jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Resultatet blir ett friskare, mer välkomnande och attraktivare Norrbotten. Under workshopen får du ta del av några lyckade samverkansprojekt. Vi vill också skapa en gemensam plattform för framtiden. Hur kan vi tillsammans bidra till den norrbottniska hälsan?

Idrotten vill att människor ska vara friska så att de kan vara aktiva och bidra till samhället hela livet. Att unga ska må bra i både kropp och knopp.  Att pensionärerna är pigga och har livskvalitet. Att alla ska erbjudas en meningsfull fritid, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Välkommen till en inspirerande stund där vi utbyter erfarenheter. Dina tankar kan göra skillnad för Norrbotten!
Arrangör: Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

 

Bygga broar med brobyggare

På vilket sätt kan romska brobyggare hjälpa din organisation att utvecklas? Kom och möt dig själv genom dem!

Alla människors lika värde och rätt till sina mänskliga rättigheter är ingen självklarhet. Det är något alla behöver arbeta aktivt för hela tiden. Speciellt nu när vi ser att främlingsfientlighet och etniskt relaterade hatbrott ökar. Kom till vår workshop och möt Luleå kommuns romska brobyggare. Låt dem styra din resa under 60 minuter. Genom att mötas på lika villkor kan vi göra skillnad! Genom mångkulturella organisationer möter vi framtiden!
Arrangör: Luleå kommun

 

Social innovation för tillväxt och utveckling i Norrbotten

Sociala innovationer är nya varor, tjänster, arbetssätt som utvecklats på ett socialt inkluderande vis och som skapar social förändring. Hur kan det bidra till en jämlik och jämställd tillväxt i Norrbotten? Exempel från Luleå tekniska universitet, Sunderby folkhögskola och Coompanion Nord utgör avstamp för en diskussion om hur sådana innovationer kan utvecklas. LTU presenterar sin kartläggning av sociala innovationer vid universitetet och andra organisationer i Norrbotten. Sunderby folkhögskola presenterar sin funktion som kreativ mötesplats för sociala innovationer. Coompanion Nord berättar om en socialt innovativ satsning på ett jämlikt företagande och om arbetsintegrerande sociala företag. Vid workshopen uppmuntras deltagarna att ge fler exempel på sociala innovationer som de lagt märke till i sin omgivning eller själva varit med om att utveckla.
Arrangör: Luleå tekniska universitet, Sunderby folkhögskola och Coompanion Nord

 

Rörelse som gör skillnad! Om civilsamhällets kraft i regional utveckling

För att bygga ett attraktivt, öppet och inkluderande Norrbotten med tillväxt och god självbild behöver vi ett levande civilsamhälle. På vilket sätt bidrar församlingen, idrottsklubben, studieförbundet, teatergruppen, miljörörelsen, den etniska föreningen och kvinnoklubben m fl till regional utveckling, demokrati och tillväxt? Vilka förutsättningar behövs för ett aktivt föreningsliv? Samverkan mellan föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor är viktig för Norrbotten säger vi. Men på vilket sätt kan vi samverka?  Vart finns krockar och konfliktytor? Vilka goda exempel kan vi lyfta fram? Vad innebär civilsamhällets olika roller som röstbärare, serviceproducenter, demokratiskola och skapare av gemenskap?
Arrangör: Sensus studieförbund och Västerbottens idrottsförbund i samverkan med SEÖN (föreningen för social ekonomi övre Norrland)

 

Dina rättigheter - mina skyldigheter

Vilka rättigheter är en person, i kraft av sin position (på arbetet, i föreningslivet, i annat samman­hang), skyldig att leverera till andra? Vilka rättigheter har personen övergripande ansvar att leverera? Vilka rättigheter har en medborgare, brukare, klient, kund, patient, elev, student etc rätt att förvänta sig leverans av från olika myndigheter, organisationer, institutioner, företag, skolor etc?

Välkommen till samtal om verkliga eller fiktiva situationer där diskriminering kan uppkomma. Rätten att inte diskrimineras motsvaras av skyldigheten att inte diskriminera. Lever vi upp till det? Hur upp­­täcker vi när vi inte lever upp till lagstadgade krav? Vilka åtgärder vidtar vi för att säkerställa att alla de som har rätt att förvänta sig en jämlik service, ett icke-diskriminerande bemötande etc verkligen får det? Hur ser vi till att följa Diskrimineringslagen?

Vi vill också gärna peka på metoder/verktyg som kan hjälpa den intresserade framåt i sitt eget arbete för ett mer jämlikt samhälle.
Arrangör: Rättighetscentrum Norrbotten

 

Action, no words!

Det här är en workshop som leder dig framåt i arbetet för ett Norrbotten där ungas inflytande och delaktighet är en naturlig del av samhällsutvecklingen.

  • Vill du veta vad unga i Norrbotten önskar för framtiden kring entreprenörskap, arbetsmarknad, samhällsutveckling, delaktighet, fritid, kultur och miljö?
  • Vill du lära dig av goda exempel där företag/föreningar/kommuner engagerat unga?
  • Vill du få konkreta verktyg, tips och idéer på hur du når, engagerar och stöttar unga?
  • Vill du få råd kring att skapa mötesplatser för unga - som de verkligen kommer till?

Välkommen på workshopen för att sedan kunna göra skillnad!
Arrangör: Luleå kommun

 

Demokrati - mitt ansvar

Grundläggande i en demokrati är alla människors lika värde. Workshopen fokuserar på jämställdhet mellan könen som en nyckel till en fullvärdig demokrati.

Prova på användbara verktyg från det projekt som tilldelades Norrbottens jämställdhetsstipendium 2014. Deltagarna får reflektera över sina egna och samhällets normer, fördomar och orättvisor.
Arrangör: Länsstyrelsen i Norrbottens län & Kristina Bergdahl.

 

Mångfald - en faktor för tillväxt

Piteå har ett mål om att växa till 43 000 invånare och att i den befolkningsökningen öka mångfalden, och samtidigt tydliggöra att alla behövs för att kunna upprätthålla service och tjänster.  Utifrån det har Piteå kommun under det senaste året genomfört ett förarbete för att kunna arbeta proaktivt och nå handlingskraft i arbete med mångfald. En handlingsplan och en strategi för att genomföra den är framtagen. Vi tror att liknande behov av strategier finns i hela regionen.

IUC frågar vilka konsekvenser jämställdhet och mångfald får i företagarnas verklighet? Världen förändras och det betyder att både rekrytering, utveckling och marknadsföring måste hänga med. IUC driver projektet MångVäx som kombinerar kompetenshöjande föredrag och övningar i storgrupp med individuell affärsrådgivning på varje företag. Hur kan vi förankra jämställdhet och mångfald och låta det bli en kraft för tillväxt? Varje deltagande företag får analysera sin egen verksamhet för att komma fram till konkreta och hållbara åtgärder. Från ord till handling.
Arrangör: Piteå kommun och IUC Norrbotten