tre tjejer

Undersöka om det går att skapa en ungdomsfond med kapital för nya företag.

Status:

Utvecklandet av en eventuell ungdomsfond pågår i olika steg.

Som ett första steg har Norrbottens handelskammare i samverkan med landstinget genomfört två dialogmöten - det första med representanter från olika branscher, främst inom kreativa näringar. Syftet var att lösningsorienterat inventera hur man ser på de olika finansieringskällor och finansieringsmöjligheter som finns i dag och hur de hanterar olika branscher. Dessutom syftade detta första dialogmöte till att ta in erfarenheter från företagen själva.

Det andra dialogmötet hölls tillsammans med banker och andra finansieringsaktörer för att redovisa utfallet av den första träffen samt att samtala om hur man kan gå vidare.

Norrbottens handelskammare sammanställer synpunkterna och kommer med ett förslag på hur man ska gå vidare.

Nu pågår ett arbete med att se om en sorts investeringsforum för företag, främst inom kreativa näringar, kan skapas.

Bildandet av en speciell ungdomsfond kommer att diskuteras vidare i detta sammanhang.