Bredbandsbygge

Norrbotten har ett av landets säkraste och mest välutbyggda öppna bredbandsnät, d.v.s. ett nät som alla kan nyttja. Det öppna regionala bredbandsnätet drivs av det kommun och landstingsägda företaget IT – Norrbotten. Det regionala nätet skapar tillsammans med kommunernas s.k. stadsnät , förutsättningar för ett avancerat tjänsteutbud inom näringsliv och offentlig sektor, t.ex. inom e-hälsa, distansutbildning, videokonferens och andra e-tjänster.

Regional digital agenda - öppna nät

Norrbotten har ett av landets säkraste och mest välutbyggda öppna bredbandsnät, d.v.s. ett nät som alla kan nyttja. Det öppna regionala bredbandsnätet drivs av det kommun och landstingsägda företaget IT - Norrbotten. Det regionala nätet skapar tillsammans med kommunernas s.k. stadsnät , förutsättningar för ett avancerat tjänsteutbud inom näringsliv och offentlig sektor, t.ex. inom e-hälsa, distansutbildning, videokonferens och andra e-tjänster.

Länets bredbandsinfrastruktur via fiber skapar nya förutsättningar även för ökad trådlös kommunikation både avseende mobiltelefoni och bredband.  Bredband med hög överföringshastighet är en förutsättning för ett utvecklat informationssamhälle och för att möta utmaningar i form av globalisering, klimatförändringar och demografiska utmaningar i ett glest befolkat område.

Utifrån Europas och regeringens digitala agenda har vi inom länet genom vår Regionala utvecklingsstrategi (RUS) beslutat oss för att utforma en egen regional digital agenda.

Bygga bort "vita fläckar"

En agenda som skall säkerhetsställa en tillgänglig och grundläggande IT-infrastruktur i länet och verka för en sammankoppling av bredbandsinfrastrukturen över nationsgränserna. Åtgärder för att bättre nyttja bredbandsnätet i länet och stimulera utvecklingen av ett brett tjänsteutbud av e-tjänster. En viktig målsättning är att tillsammans med olika operatörer bygga bort vita fläckar d.v.s . där det inte finns bredband eller telefoni.  Alla måste ges möjlighet till ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Vårt fibernät skapar nya möjligheter för Net4Mobility

Konkret innebär detta att IT Norrbotten tillsammans med stadsnäten levererar fiberanslutningar till Tele2 och Telenors gemensamägda företag, Net4Mobility.  Det företaget bygger nu i sin tur ut sitt mobiltelefoninät samt sitt trådlösa bredbandsnät med 4G.

164 hushåll/företag identifierade

IT Norrbotten har sedan våren 2012 tillsammans med våra 14 kommuner startat ett inventeringsprojekt avseende vilka som  i det fasta boendet alternativt företaget inte har  tillgång till bredband. I samverkan med PTS (Post och Telestyrelsen) och Net4Mobility pågår ett särskilt projekt med målsättningen att nå alla med bredband, framförallt inom vita fläckar området. Till detta projekt har det på rikstäckande basis avsatts 300 miljoner kronor. Hitintills har 164 hushåll/företag identifierats. Utbyggnad av 4G nätet pågår och kommer även att fortsätta under tidsperioden 2013-2014.

Kommunerna bygger bredband

Samtidigt har IT-Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och våra kommuner arbetat med statligt finansierade fiberutbyggnadsprojekt till byar i Pajala och Jokkmokks kommun, (2011) till en kostnad av 22 miljoner kronor. Inom ramen för ovanstående samarbete har det även startats utvecklingsdiskussioner för fiberutbyggnad till fler byar i Norrbotten för perioden 2012-2014, med offentlig finansiering.

Telia och Net1

IT Norrbotten för även diskussioner med Telia Sonera om deras förstärkning av befintligt mobiltelefoninät och bredbandsnät 3G och 4G. Dessutom genomförs överläggningar med Net 1 om deras förstärkning och utbyggnad  av sitt nät.

Samhällsmaster

För att ytterligare förstärka och förbättra mobiltelefoni- och bredbandstäckningen i Norrbotten så undersöker vi nu även möjligheten att eventuellt erbjuda s.k. samhällsmaster. Detta blir en ny modell  där olika operatörer erbjuds tillgång till en konkurrensneutral grundläggande infrastruktur för att nå områden som inte är av ekonomiska skäl intressanta för operatörerna. I detta arbete kommer vi även att pröva om utbyggnaden av vindkraft i länet kan användas, d.v.s. om vindkraftspelarna kan nyttjas som master för mobil telefoni och bredband.

Roaming

Utifrån pågående och kommande utbyggnad av både mobiltelefoni och bredbandsnäten så måste vi även ställa oss frågan. Går det inte att såsom i fallet med det regionala öppna bredbandsnätet och stadsnätens  nyttja mobiltelefoninäten från Telia, Tele2 och Telenor på ett likartat sätt?

Vad skulle det finnas för fördelar med detta? Om ovanstående operatörer öppnade upp sina nät för varandra, (s.k. roaming), så skulle vi totalt sätt i Norrbotten få en bättre mobiltäckning. Med dess fördelar för turism, säkerhet och nåbarhet för den enskilde individen. Vi minskar på så sätt antalet vita mobiltelefoni fläckar i länet. Detta är givetvis ett önskemål och krav som måste vara en del i vår åtgärdsplan i den regionala digitala agendan samt utöka möjligheten med öppna nät.