Una killar utomhus

Syftet är inte primärt att locka till förståelse för företagande utan att öka insikten hos eleverna om att kunskap ger arbete. Företagare kommer in i skolans värld som potentiella arbetsgivare och förklarar vikten av utbildning, att komma i tid, social kompetens och att motivera till ökat antal godkända betyg, högre meritvärde och högre närvaro. Målet är att få till ett fadderföretag till varje klass, med början i Kalix.

Arbetet är igång i nästan alla högstadieklasser i den kommunala Manhemsskolan i Kalix. Intresset är stort och det spreds till friskolan under hösten 2012.

Status:

För att sprida detta till övriga kommuner i Norrbotten krävs en person/funktion som lämpligen anställs av någon av de länsövergripande, offentliga organisationerna - länsstyrelsen, landstinget, kommunförbundet Norrbotten, Företagarna Norrbotten etc.

I personens/funktionens uppgifter bör ingå att besöka skolor och företag för att etablera idén, koppla samman företag med skolor och skolor med företag och sprida goda exempel runt om i kommunerna.

Det finns personer som sagt sig mycket intresserade av idén och som kan bidra på olika sätt - Majvor Müller, styrelseordförande för Entreprenörsgymnasiet i Luleå, är exempelvis intresserad av frågan och är gärna ett stöd och Birgitta Persson, kommunalråd i Överkalix, kan som ledamot i Kommunförbundets barn- och utbildningsberedning ta upp frågan och arbeta för att öppna dörrarna till skolvärlden.