Tallarochsol

För att nå längre i jämställdhetsfrågan måste vissa beslut tas i de högsta ledningarna för olika organisationer. Ett sätt är att jobba med CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet – utifrån ett ledningsperspektiv. En uppgift blir att tillsammans med kommunförbundet få alla kommuner att ansluta sig till CEMR, vilket Norrbottens läns landsting och vissa kommuner redan gjort.

Status:

Kommunförbundet och landstinget har redan tidigare startat en samverkan för att stödja och uppmuntra de kommuner som inte redan skrivit under CEMR - den europeiska deklarationen för jämställdhet. Samtliga kommuner har beslutat sig för att underteckna deklarationen och under 2013 inleds arbetet med att starta processen med att vidta nödvändiga åtgärder.

Checklistor för att säkerställa jämställda events och arrangemang, som exempelvis chefsdagar och konferenser, är framtagna och jämställda avtal och upphandlingsprocesser är områden där arbetet med jämställdhets- och jämlikhetsintegrering inletts.

Arbetet sker i samverkan mellan sakkunniga och beslutsfattare, tvärsektoriellt och länsövergripande.

De framtida effekterna är till exempel jämställdhetskompetenta medarbetare och chefer samt jämställdhetskrävande medborgare. En annan effekt blir att nyckelpersoner i länet har explicita kunskaper och metoder för att genomföra kvalitetssäkrade verksamheter med genusanalys. Ytterligare en effekt blir att länets aktörer följer upp sina verksamheter med könsuppdelad data/fakta och att de därefter kan besluta om eventuella ändringar och prioriteringar med stöd av en jämställdhetssäkrad grund.

Kommunförbundet och landstinget fortsätter samverkan för att stödja och uppmuntra de kommuner som påbörjat arbetet med att föra in jämställdhetsperspektivet i sin verksamheter. Hittills har 13/14 kommuner kommit igång, och 151 politiker och chefer har genomgått eller kommer genomgå utbildningar.

Länsstyrelsen kommer under hösten 2013 ta fram en tvåårig länsstrategi för jämställdhet i samverkan med länets aktörer.