Ungaruntbord

Landstinget har avsatt två miljoner kronor av de regionala utvecklingsmedlen till projekt som fokuserar på unga, mångfald och integration.

Status:

Unga, mångfald och integration är viktiga faktorer om fler ska trivas, bo och verka i Norrbotten. Därför har Norrbottens läns landsting avsatt två miljoner till projekt med fokus på just detta genom en utlysning av anslagen för regionala utvecklingsmedel. Syftet är att projekten ska skapa gränsöverskridande möten, öka sammanhållningen i länet, minska utanförskapet och främja demokrati och samhällsengagemang.

Utlysningen öppnade den 14 februari 2012 och stängde den 1 juni samma år. Den blev en succé med 50 registrerade ansökningar som tillsammans gör anspråk på drygt 18 miljoner kronor. De som sökte var exempelvis organisationer, föreningar, kommuner, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag.

Efter en tuff beredning av alla projekt, beviljades slutligen nio:

  • Yrkesintroduktion för unga i utanförskap
  • Ung Scen Norr
  • Allas Idrott
  • Basket som integrationsarena
  • Vänklasser för integration och mångfaldsmöten
  • Urgent (Ready-set-go)
  • Projekt Q
  • FRALLA
  • Ungas delaktighet i nya Teknikens hus

Projekten ska verka i stor geografisk spridning och är en härlig blandning av allt från teater och idrott till yrkesintroduktion och entreprenörskap. Många av projektägarna är nya i projektvärlden och för att stötta dem i starten av deras verksamhet arrangerades en utbildningsdag (11 december) om varför landstinget stöttar projekt och hur man arbetar med ett projekt.

Utlysningen förbereddes genom att utlysningstexten tillsammans med vilka kriterier som ingår definierades. Under genomförandet har kommunikationsinsatser genomförts för att marknadsföra utlysningen. Efter utlysningens stängning bereddes projektansökningarna av tjänstemän på landstingets regionala enhet som även tog fram ett förslag till beslut.

Beslut om att bevilja projekten har fattats enligt landstingets delegationsordning.

Fyra av projekten beviljades medel av landstingsstyrelsen den 27 september 2012, och resterande fem projekt beviljades enligt delegationsordningen.

En presskonferens genomfördes den 10 september 2012 på Norrbottensteatern. Där presenterades projekten som fattats per delegation.

Den 11 december 2012 hölls en ytterligare presskonferens om de fyra projekt landstingsstyrelsen fattat beslut om, i anslutning till projektens utbildningsdag.

Projekten kommer även fortsättningsvis att följas och stöttas av landstingets avdelning för regional utveckling. Projektuppföljningen pågår tills projekten är avslutade, enligt ordinarie rutiner för landstingets arbete med regionala utvecklingsmedel.

Aktiviteten är genomförd.