Farochson

Det behövs jämställdhetskriterier för regionala utvecklingsmedel – hur ser fördelningen ut när det gäller hur mycket pengar som går till män respektive kvinnor? Målet ska vara att få en jämn fördelning av projektmedlen. Vad kan göras för att skapa bättre förutsättningar för en jämnare fördelning?

Status:

En studie om jämställdhet i offentlig finansiering har genomförts av forskarna Jeaneth Johansson och Malin Malmström vid Luleå tekniska universitet. Landstingets beviljade medel (via regionala utvecklingsmedel) granskades också och det framkom att det inte finns några signifikanta skillnader mellan hur mycket finansiering kvinnor och män ansöker om eller beviljas i genomsnitt per enskild ansökan från landstinget.

Trots detta finns mycket att förbättra.

Exempelvis mäts jämställdhet genom fördelningen kvinnor/män som är projektledare. Detta mätverktyg är inte optimalt, och behöver utvecklas och kompletteras. Därför har följande åtgärder genomförts:

  • En projektansökningsmall har skapats och är i bruk.Mallen eller mallens rubriker ska användas av alla som söker regionala utvecklingsmedel. Mallen kommer att innehålla rubriker där de som söker projektmedel måste ange information om organisationen, hur många tjejer/killar, kvinnor/män som projektet riktar sig till, hur många som deltar, om projekten riktar sig till en specifik målgrupp osv. Det är därmed möjligt att få fram kvantitativa mätvärden i form av enkla kryssrutor.

I projektansökan ställs i nuläget krav på att man ska skriva hur projektet ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Det kravet har blivit tydligare genom att det i mallen beskrivs vad jämställdhetsintegrering är och innebär.

  • I projektens återrapportering ska det tydligare krävas att projektet rapporterar hur man har arbetat med jämställdhets-integrering samt redovisning av könsuppdelad statistik.

Vidare ska arbetet med jämställdhetskriterierna i landstingets regionala utvecklingsmedel stämmas av med jämna mellanrum med landstingets utvecklingsstrateg för jämställdhet.

En dialog med länsstyrelsen har förts och kommer även fortsättningsvis att föras, detta för att nå en samsyn i hur jämställdhet i projekt ska bedömas.

Implementering av den nya projektmallen sker under det första kvartalet 2013 och följs därefter upp kontinuerligt.

En tänkbar effekt av arbetet är att såväl projektberedning och projektägare som medarbetare är mer medvetna vad gäller jämställdhetsintegrering.

Detta innebär på sikt att resurserna fördelas mer jämställt och att detta leder till att jämställdheten i Norrbotten förbättras.

Aktiviteten är genomförd.