Unga musiker

BD Pop ska initiera starten av ett branschråd för musikbranschen med representation av unga.

Status:

Hittills har två träffar genomförts med deltagare från musikbranschen i länet, det första för att initiera starten av ett branschråd. Representanter för festivaler, institutioner, frilansmusiker med flera samtalade under en halv dag om musikbranschen i länet och dess utveckling.

På träffarna har deltagarna i första hand diskuterat branschrådets roll och vilka behov som verkligen finns.

Ytterligare en träff är planerad till våren 2013.

Idén har alltså börjat ta form och en av effekterna av arbetet så här långt är att kommunikationen mellan olika aktörer - framför allt mellan de befintliga institutionerna och det fria musiklivet - har ökat.

Ett utökat samarbete mellan de olika aktörerna i branschen ger i framtiden fler aktiviteter, arbetstillfällen och ett både större och bredare musikutbud.

Inom ramen för denna idé har Norrbottensmusiken ansökt om och fått pengar till en förstudie om ett projekt med fokus på ett jämställt musikliv i Norrbotten, en förstudie som ska återrapporteras under första kvartalet 2013. Inom ramen för förstudien har två dialogmöten hållits under hösten 2012 vid vilka deltagarna bland annat fått en beskrivning av jämställdhetsbegreppet och exempel från olika verksamheter och branscher på ett aktivt jämställdhetsarbete.

Just nu pågår diskussioner mellan Norrbottensmusiken och andra aktörer i länet om man ska söka ytterligare projektmedel från Statens musikverk.