Tvabyggjobbare

Unga och utrikesfödda måste komma in på arbetsmarknaden. Hur kan den offentliga sektorn bli ett föredöme och arbeta för att ta in fler praktikanter från dessa grupper?

Status:

Samtal om praktikplatser för unga och utrikesfödda har förts på personalchefsnivå mellan landstinget och LKAB. Ett resultat av det mötet är att man bestämde sig för att bjuda in personalchefer från några av inlandskommunerna till fortsätta samtal i frågan.

Vart detta kan leda är svårt att se i nuläget.

Parallellt, internt inom landstinget, finns ett projekt inom Administrativ service där man via bland annat praktik ska testa nya rekryteringsvägar. Syftet är att nå fler målgrupper och att öka mångfalden i personalsammansättningen.

En förstudie har genomförts om hur och vad som krävs för att divisionen ska kunna bli öppnare för människor oberoende bakgrund. Inom ramen för denna förstudie har en arbetsmodell för att skapa en ny rekryteringsväg för divisionen tagits fram i samarbete med chefer och kontaktpersoner inom landstinget, fackliga organisationer, kommuner, Svenska kyrkan, Samhall och Arbetsförmedlingen.

Ledningsgruppen har godkänt förslaget till arbetsmodell och ett pilotprojekt inom Administrativ service och Länsservice startar under våren/sommaren 2013. Projektledare är Lisa Välitalo och i projektgruppen ingår även Stefan Perdahl och Karin Millgård som båda är verksamhetschefer vid divisionens verksamheter i Boden.

Dessutom pågår en utredning om ytterligare ett pilotprojekt, då på någon av sjukhusorterna i Malmfälten.

Pilotprojektet har två mål; att skapa förutsättningar genom ökad kunskap samt att vidga sökvägen in till division Service. Samtliga medarbetare, oavsett anställningsform (praktik, visstid eller tills vidare), ska ha ett meningsfullt arbete, och projektet i sig ska alltså inte skapa ny sysselsättning.

Dessa båda mål har man tänkt nå bland annat genom att ta fram ett paket om värderingar ur ett mångfaldsperspektiv som divisionen ska jobba med. På så sätt ökar kunskapen hos samtliga medarbetare och information och utbildning sker löpande under hela projekttiden.

Dessutom ska man starta samverkan och samarbeten medoffentliga eller andra aktörer som är aktiva på mångfaldsområdet och tillsammans med dem på respektive ort hitta de personer ur de prioriterade grupperna som annars inte skulle söka sig till divisionen.

Varje nyanställning inom ramen för projektet startar meden praktikperiod, i de fall praktiken faller väl ut kan sommarvikariat bli aktuella.